Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ RAKOWNI

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych pracą społeczną na rzecz dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców miejscowości Rakownia . Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Rakownia. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz własnego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a wszystkie uzyskane z tej działalności dochody muszą zostać przeznaczone na cele statutowe.
ROZDIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców miejscowości Rakownia i powiatu poznańskiego.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez: a) pomoc w utrzymania wiejskiego boiska sportowego i rozwoju infrastruktury tegoż boiska, b) organizacja zajęć i zawodów rekreacyjno- sportowych, c) organizacja zajęć i imprez kulturalno -oświatowych, d) organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, e) organizacja i finansowanie wycieczek i wyjazdów turystyczno- krajoznawczych, f) pomoc psychologiczna i finansowa rodziną ubogim i dotkniętych patologiami, g) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, gazociągu i wodociągu oraz rozpowszechnianie dostępu do internetu, h) organizacji i finansowanie budowy świetlicy wiejskiej, i) budowa placów zabaw dla dzieci, j) wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, k) wspieranie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców, l) prowadzenie działalności edukacyjnej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży, ł) ochronę środowiska. m) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.
ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych,
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: a) złożyła deklarację członkowską na piśmie, b) przedstawi pozytywną opinie dwóch członków Stowarzyszenia,
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały zarządu.
 5. Członkiem wspierającym zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji nas podstawie uchwały zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo: a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, b) korzystania dorobku, majątku i wszystkich form działalności Stowarzyszenia, c) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d) zgłoszenie wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, c) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 12. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek: a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, b) wykluczenia przez Zarząd: – z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, – z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach stowarzyszenia, – z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy, – na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego, d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA
 1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz: a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcje pełnić przez kolejne kadencje bez ograniczenia.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b) uchwalanie zmian statutu, c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie budżetu, g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, h) uchwalanie wysokości składek oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady a nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 9. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodną z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 10. Zarząd składa się z 4 osób w tym Prezesa , Wiceprezesa i 2 Członków Zarządu.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 12. Do kompetencji Zarządu należy: a) realizacja celów Stowarzyszenia, b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, c) sporządzanie planów pracy i budżetu, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, g) przyjmowanie i skreślanie członków.
 13. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 14. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 15. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie działalności Zarządu, b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, c) prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, e) składanie sprawozdań ze swojej działalności.
 16. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 17. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE
 1. Majątek stowarzyszenia powstaje: a) ze składek członkowskich, b) darowizn, spadków, zapisów c) dotacji i ofiarności publicznej, d) dochody z działalności gospodarczej, e) dochody z majątku stowarzyszenia, f) odsetki i dochody z kapitału. g) opłaty z tytułu usługi edukacyjnej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia do kwoty 1000,00zł ( jedentysiączłotych 00/100 )
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 6. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związkach małżeńskich albo w stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia pokrewieństwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 7. Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 9. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uchwałę w sprawie statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Deklaracja członkowska dostępna jest po osobistym kontakcie z Prezesem Marcinem Sydor